Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy a.bra, dostępny pod adresem internetowym abra.lingerie.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę Skuta prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AZI Agnieszka Skuta, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6252458440, REGON 365455841.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

§ 3

Kontakt ze Sklepem

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

§ 5

Informacje ogólne

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 2. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie do 7 dni, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.


§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przy odbiorzW
 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

§ 10

Reklamacja, poprawki

 1. Reklamację wraz z podaniem przyczyny, należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy, a.bra.kontakt@gmail.com lub ul. Piłsudskiego 16/21 42-500 Będzin w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Powyżej 14 dni od otrzymania produktu, nie ma możliwości reklamacji.
 2. Reklamacja polega na przerobieniu danego produktu tak, aby pasował na klientkę, zamiany na inny produkt nie uwzględniamy.
 3. W przypadku podania złego rozmiaru, nie uwzględniamy wymian, również poprawki krawieckie.
 4. Poprawiony produkt wysyłamy do 14 dni, w związku z koniecznościa ponownego wykonania zamówienia, na koszt sklepu.
 5. W przypadku zwrotu, prosimy o kontakt mailowy, w celu ustalenia szczegółów, następnie prosimy o odesłanie produktu razem z wypełnionych formularzem do pobrania na stronie
  http://www.wiedza.pl/public/assets/returnform.pdf,
  w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania produktu. Po 14 dniach od otrzymania produktu nie ma możliwości zwrotu towaru.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.